||విన్నపాఠం అబద్దం||

అలా బొట్టుపెట్టిన వేలుతోనే
ముక్కు మీన్నుంచి కొంచెం కళ్ళద్దాలు జరిపీ,
శ్వాసాగిపోడం చావుకాదంటూ తెలిసిన తీర్పు చెప్పుకుంటూ
గతాన్ని ఊకొడతాడతను.
ఒంట్లో బాలేకపొతే బార్లీనీళ్లు కాచిచ్చిన భార్యను తల్చుకుంటూ
వెలిగించుకున్న సిగరెట్ మరిచి కునుకుపట్టి వేళ్లు తగల్బడీ నిద్రలేస్తాడు .
అదేమీ విచిత్రం అనిపించదు నాకు.
కానీ, చిన్నప్పుడు చదూకున్నట్టు మనుషుల్లో అనగనగా ఒక హ్రుదయమూ అందులో నాలుగు గదులూ ఉన్నమాట నిజమైతే కావచ్చు.
ఎప్పుడూ అక్కడ రక్తమే ప్రవహించట్లేదు.నేను విన్నపాఠం అబద్దం అనిపించేలా రాత్రంతా అతను ఏడుస్తున్నాడు....

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో