7

విరుద్దం ధర్మం కూడా

ఒకరి ఉనికి నిరూపించుకోడానికి, మరొకరం అవసరం
నేను చీకటినే , మంచోన్ని కాదు
నువు దీపానివని పూర్తిగా తెలిపేది నేను మాత్రమేననీ చెప్పను.

దేనైనా స్వాగతించడం జ్ఞానమో కాదో తెలీదుగానీ
దేనైనా ఇష్టపడ్డం ఖచ్చితంగా ప్రేమే

నా బుధ్ది విరుద్దమైనట్టూ, నీ లెక్కలూ అంతే
విరుద్దం ఇరువురి దర్మం కూడా.

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో