6

చిల్లరలేకిచ్చిన చాక్లెట్ లోని ముక్క, చెరోగ్లాసు చెరుకురసమూ అన్నీ గుర్తుంటాయ్

ఏమిస్తావనో

ఏం కావాలనే ఒకన్నొకళ్లు అడిగింది

ఒకే ఉద్దేశ్యం.సమయంమ్మీద

అటూ ఇటూ దిగి ఇద్దరం వెంటనే వేరైరావడం

గుర్తుండి

అన్నీ తెలిసిన ఆత్మకి లొంగడం బాగున్నా, అదీ భాదేననిపిస్తుంది.బాధలైతే మరీ గుర్తుంటాయ్.

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో