5

నీలో నేను తేలిపోతాను
నాపై నువ్వు జారిపో
మనమంటే ఇంతే
నిలవని నీటిబొట్టూ, నిండా మునగని తామరాకు.

ఒకే లోతులో ఇద్దరం ఉన్నాం
రేగిన అలలకే చలిస్తూ, నిచ్చలంగా ఉందాం

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు