5

నీలో నేను తేలిపోతాను
నాపై నువ్వు జారిపో
మనమంటే ఇంతే
నిలవని నీటిబొట్టూ, నిండా మునగని తామరాకు.

ఒకే లోతులో ఇద్దరం ఉన్నాం
రేగిన అలలకే చలిస్తూ, నిచ్చలంగా ఉందాం

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో