3

వస్తున్నావా
ఒక గట్టునుంచి మరోగట్టుకి దూకుతూనే
వెనుతిరిగి చూడాలి

నడుస్తూ కూసేపు
ఇదంతా నీకు కొత్తే కదా
ఇంతకు ముందెప్పుడూ చూసుండవు
పచ్చదనం కోసం, ప్రకృతి కోసం నువ్వు
ప్రశ్నలకి నా భీతి నాది.

కొత్తే, చూడలేదు
వస్తున్నాను
వెచ్చదనం, వికృతిలో
నేను కొంచెం ముందున్న మాలంగా

వెనుతిరిగి చూడాలి
ఒక గట్టునుంచి మరోగట్టుకి దూకుతూనే
వస్తావా లేదా అని

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు