2


ఓయ్ కళ్లలోకి రాకు

చేతికి తెలీని గడ్డం గరుకు
చాతికి తెలిసిన రోజు
ఆగీ ఆగీ నువొదిలే గోరు వెచ్చని గాలిని
ప్రాణం రూపుకి మార్చుదాం రా

పీల్చిమరీ వాసన చూసిన
మన మొదటి చెమట చుక్కని
దు:ఖమూ, సుఖమై పారి
జీవనదిని చేద్దాం

ఏయ్ కళ్లలోంచి పోకు

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు