1

చేయి జరపు

ఫోర్హెడ్ టూ ఫీట్ దాకా ముద్దాడి
అడిగిందానికి
ఆకాశం భూమీ నువ్వేనని వాడిన పదమే వాడతాను

హద్దుమీరే హద్దుమీద
మన చర్చ జరిగాక
నా పరిధి నీకూ, నీ ఉనికి నాకు తెలస్తూనే వుంటుంది.

ఈ సారి ఫోర్హెడ్ టూ ప్రాణం దాకా ముద్దాడాలి
చేయి తీయకు

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు