తప్పులేదుఅంతరంగాల్లో, అహాల్లో
ఎవరు ముందు బయటడితే వాళ్ళు లోకువైపోతామని
ప్రపంచ ప్రేమికుల పర్వర్షన్ తో ఆలోచిస్తూ
ఇద్దరం నోర్మూసుకున్నాక
ఏం జరక్కపోయినా, ఎంత జరిగినా తప్పులేదు


మసకమాటలతో మధిలో ఏమనుకుంటున్నావో మాస్ కాపీయింగ్ చేస్తున్నపుడు
ఎజాకులేటెడ్ సోల్ తో ఎరెక్టెడ్ మైండ్ ని కంట్రోల్ చేయడం కష్టమేమీ కాదు.
అనుకుంటే, ఆలోచించుకుంటే
అబద్దం తప్పేమీ కాదనీ,మోసం జీవితమైపోలేదనీ

ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసుకుంటూ పోతే
పదిమందైనా మిగుల్తారని తెలుస్తుంది.
అపుడు కూడా అబద్దం అనివార్యమని ఎవరికీ చెప్పొద్దు.

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో