పదార్రూపాయలు


చెంచాతో పక్కకి ఇడ్సిన కలేమాకు జూసినంక
గత్తింటే ఏమైతదన్నట్టు నవ్వేసిన నీముకం యాద్కొస్తదే

సాంబారు పోయాల్నా బిడ్డా అన్నంక నేంగూడ నవ్తా తే
ఇట్లకెల్లొస్తవ్ ఏడుంటవని అడిగినంక
నీకంట్లనే అని సెప్పబుద్దైతది


నువ్వు తింరాతమ్మీ అని ఓ రొండు వడేయాల్నా అంటే
తలూపుతా
కడుపు నిండినా తలెందుకూపిన్నో తెల్సా
మందికి మామూల్గానే పడేసి నాకు వడ ఇరిసివెడ్తావ్
ఆ ప్రేమకే నాకాకలైతదే.

యాద్గిరీ
గంద్కనే ఆఫీస్కొయ్యేటపుడు జోబులో
ప్లేట్ వడకోసమని పదార్రూపాయలు పెడ్తనే.

(బయట బల్లుమీద ఎక్కడైనా టిఫిన్ చేస్తే ఆకలేసి ఓ వడో ఇడ్లీనో వెయ్రా నాయనా అంటే చూసీ చూడకుండా ప్లేట్లో పడేస్తాడు. కానీ మా యాదగిరిన్న ఇడ్లీ వడపెడితే ఇరిసి మరీ ప్లేట్లో పెట్టి సాంబారు పోసిస్తడు. ఆ హాస్పిటాలిటీకి నా హార్ట్ పడిపోయింది.

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో