||అడుగులు||

అందించిన చూపుడు వేలుని గుప్పిట్లో బందించి
ఎన్నోసార్లు నడిపించావ్
నువ్వు గుప్పిల్లు తెరిస్తే తడబడే నా అడుగుల్లో తొడయ్యే నీ కంగారు
నాన్నా ఇన్నేళ్లనుంచీ
కొడుగ్గా నా అడుగులూ, తండ్రిగా నీ ఆరాటాలూ ఎంతెంత దూరం నడిచాయో గానీ
నాకిప్పుడు నడవడం వొచ్చేసింది.
మరి నీ ఆరాటం పోలేదెందుకు.

నా అడుగుల్దీ నీ ఆరాటాలదీ పాతికేళ్ళ స్నేహమని
అమ్మ అంటున్నపుడు
మళ్ళీ నీకు చేయందించి నడవాలనుంది.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో