పోస్ట్‌లు

July, 2014లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

వానొస్తుంటే

నేలమీదికి వాన చినుకులు రాలిపడుతుంటాయి. ఆకాశంమ్మీద మెరుపు మెరుస్తూ ఉంటుంది. అపుడు భూమీ , దిక్కులూ ప్రశాంతంగానూ ప్రకాశంగానూ ఉంటాయి. అచ్చం నీలాగ, నాలాగ , మన నవ్వులాటి ఇంద్రధనస్సులాగ.
ఆ జారుతున్న వంతెనమీదే నీట్లోకి కాల్లుచాపి, మెల్లిగా పక్కకి జరిగి చెయ్యిమీద చెయ్యేసి నేనంటే ఎంతిష్టమని అడుగుతావు.
దారితప్పిన మేఘం ఉన్నట్టుండి కురిసినట్టు ఆలోచన ఆపేసి ఎంతోకొంతని చేత్తో నీకు చూపిస్తాను
అపుడు వాన వెలిసినంత పూర్తిగా నువ్వూ నేనూ నవ్వేస్తాం.

మొన్న మనకి బస్సులో కలిసిన వైజాగ్ శర్మగారు విరాటపర్వం మూసేసి
తడుస్తున్న కుక్కనీ , మనవడి చెప్పుల్నీ ఇంట్లోకి తెస్తాడు
గడపదగ్గర గోనేసంచేసి , గొడుగట్టికెళ్ళని కొడుకు తడిచొస్తున్నాడోలేదోనని ఎదురు చూస్తాడు.
కూరగాయలు కొనడం మానేసి కొడుకుకి కొంగుకప్పి తీసుకొస్తున్న తన పెళ్ళాన్ని
పెంకులమీదనుంచిరాలే నీటిబొట్టైచూసి వాన ఆగినా తనుమాత్రం మురుస్తూనే ఉంటాడు.

ముంగటేడాది ఇల్లునెయ్యక ఇపుడు వాన కురుస్తుంటే మొగుణ్ణి తిడుతూ కమలమ్మ కాగిత్తప్పడవ చేస్తూనేవుంది. తిట్లువింటూనే గుమ్మముందు పారే నీల్లలాగే గలగలా నవ్వేసి
తలతుడ్చుకోడానికి కమలమ్మ మొగుడు దగ్గరికొస్తాడు. చిల్లున్న చోట చెంబులూ గిన్నెల…

నిజమైతే మరీ బాగున్ను

బరువెక్కిన గుండెనుండి బాధని తీసేసి
బయటపడేసే దుఃఖంలా,
శ్రమఫలితం సుఖమైననిద్రని
చెమ్మైన ఒల్లుకు చెబుతున్న చెమట చుక్కల్లా , ఆకాశం ఆనందంతో నవ్వుతూంటే
ఆనందభాష్పాలు రాలినట్టూ కురవాలొక మేఘం.

వానకురిస్తే బడికెల్లని రోజు వీదిచివర మాయమైన ఐస్ బండోడి కోసం
చిన్నపుడు గుమ్మాలో దొర్లేడ్చిన జ్ఞ్యాపకం
దుక్కిదున్ని పొడినేలమీద పడ్డ రైతొకడు గుర్తుచేస్తాడు

మార్పు అంటే ఏంటని మానాన్నడిగితే వానాకాలం ఎండలాటి వెటకారపు నవ్వు..

కనీసం అది సూసైనా ఈ ఏడు వాన కురిస్తే బాగున్ను . తానానికి రేవుకొస్తానని రాజాగాడి ఎదురుసూపు నిజమైతే మరీ బాగున్ను.

04/07/2014