మేముప్పుడు నీ ముందుట్టినట్టు
ఊకట్టడం నేర్పావు.
ఓరగా సూడడమో వద్దని అలగడమో
నీకు తెలిసింది బాగుందిప్పుడు
కన్నా! పాల బుగ్గల్తో పచ్చోసనొస్తూ
ముద్దెట్టుకుంటే మురిపిస్తున్నపుడు కళ్ళెందుకు మూస్తానో తెలుసా.
సొంగకార్చి ఆరిన నీ వొంటివాసన నాకెందుకు నచ్చుద్దో తెలుసా
మీ అమ్మపక్కలో రొమ్ము తడుముతూ నువ్వుచేసే హైరానాతో
ఇంతెదిగాక నేనూ శాసించడం నేర్చాను
మా అమ్మను
ఆకలవుతుందే అన్నం పెట్టని గద్దించి అడుగుతున్నాను.

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో