ఓ ఏడాది ఇల్లు నెయ్యనపుడు
ఎండాకాలం గాలిబొమ్ముని ఎంత తిట్టుకున్నామో తెలుసా !

లేగదూడల్ని లోనకడుతూనో, గోనె సంచులు పైనేస్తూనో
తడిచిముద్దై అరుగెక్కితే
తుడుచుకునే రుమాల్తో ఎదురొచ్చి
నీ తలతుడుస్తూ
కడిగిన విగ్రహాన్ని అమ్మ ఒత్తుతున్నట్టుంది

ఆ సందామాట్ల సీకట్లో
ఎంతకీరానీ కరెంటుని అందరంకల్సి తిట్టుకుని తిందామని తీర్మానించుకున్నాక
ఆ చిన్నదీపం వెలుగులో
నవ్వుతున్న ముకాలు మాత్రమే కనబడే వెలుతుర్ని మనకెందుకిచ్చాడో అర్ధమై
మరింత నవ్వొచ్చేది నాకు.

పేదరికమని ఇసుక్కున్నా , ప్రశాంతత బాగున్నపుడు
నవ్వుమాత్రమే నేర్చాను నేను.

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు