రోయల్ చాలెంజ్సీసాలూ, గ్లాసులూ కాదు గానీ
గడ్డకట్టిన గాజు హృదయాలు ఖాళీ అవ్వాలి .

నవ్వుకోవడం అయిపోయాక అద్దరాత్రి మెట్లుదిగుతూ
పోయేవాడు ఉంటానంటాడు.
ఫలితమాసించని పరామర్శ ప్రేమల్లో ఉందని తేలుద్దపుడు
వాడోమెట్టు పైకొచ్చి,, నువ్వు కాస్త దిగెల్లి చేయిచ్చుకుంటారు
అదేదో గుండెని లాగిచ్చినట్టే ఉంటది.

స్నేహాల గుర్తెరిగి
గుర్తెట్టుకోవాలి కొన్ని చేతుల్ని
సివరిశ్వాస విడిచాక మనల్ని సాగనంపేటపుడు అవే కొన్నికళ్ళని తుడుస్తాయి.
అప్పుడా స్నేహాలచేతులు పైకెత్తకున్నా సెండాపిస్తూ ఊగుతుంటాయ్.

ఆత్మనేదొకటి ఘోషిస్తుంటే స్నేహాలే శ్వాసలని
చేయాలొక రోయల్ చాలెంజ్ .

(మొన్న మా మెట్లెక్కి అలసిపోయిన కొందరికి )

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు