మీసాల రొయ్య

దిగబడిన అడుగుజాడల్లో చేరిన మురికి నీళ్లన్నీ
వాడిమీదకి నేనూ నామీదకాడు తన్నుకుని సేసిన తానాలు
అమ్మ అరుపుల్ని అందుకోలేవు

ఇంకెంత సేపన్న కవురు ఎవరో ఒకరు తెత్తేనేగాని
అమ్మ పిలిస్తుందని గాని , గుడికెల్లాలనిగాని గురుతురాదు.
ఈతరాకున్న ములగననే దైరం ఇత్తన్నకొద్దీ
ఎన్నోసార్లు దూకాను , లోతు నానది ఆటనాది.

ఎక్కువసేపు రొంపసేత్తాది ఎక్కేయ్ గట్టు అనేవాడు
తూము అరుగుల రాళ్ళ బొక్కల్లో
రొయ్యపిల్లలు పట్టుకుని ఆడించిన నాన
ఎందుకో ఎదగడం ఆపేసాక .

మరి నేనూ
రాములోరి కల్లేనం కదా తానం చేసి గుడికెలతుంటే
మీసాల రొయ్యల దువ్వుకున్నాను .

నానా మీసాల మీద సెయ్యేతే
నిన్ను ముట్టినట్టే . నీతో మళ్ళీ మళ్ళీ ఆడినట్టే
రాములోరిమీదొట్టు ఎదగడం రాలేదని ఎవరు నీతో సెప్తారు.

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు