బద్దెమంచందు:ఖానికున్న దారుల్ని మూయలేమని చెప్పింది నువ్వేగా
మొకందాచేసి ముక్కుతుడుసుకుంటుంటే తెలిసిపోతావ్
నువ్వునన్ను సాగనంపినపుడల్లా
గుండెతడి గొంతులో ఆపేసి దుఖాన్ని గుటకలేస్తున్నపుడు
నానా నీ గొంతే గుండెలా కనిపిస్తది

నీ కొడుకుని
నేనూ అంతే. దుఖాన్ని దాస్తాను
ఒకదానికొకటంటుకున్న రెప్పవెంట్రుకలు
తడిగా నన్ను నీకు సూపించాక

వొచ్చేసేముందురాత్రి
కుక్కడిపోయిన బద్దెమంచం బిగిస్తున్నపుడు
కాళ్ళుతన్నిబెట్టి బద్దిలాగి , తెగిపోయి, పడిపోయి
ఆకాశం నేలా ఏకమయ్యేలా నువ్వుకుందంతా వొదులైపోయిన బందాన్ని బిగించినందుకే

గుర్తు తెచ్చుకుంటే
దు:ఖానిది బరువొకసారి
నాన్నా నవ్వేసి దుఃఖాన్ని తేలిక చేద్దాం.

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు