తడిమేఘం1
పతి మేఘంలో నీల్లుంటాయంటే నమ్మను గానీ
అమ్మైన ఆడది కురుస్తుందను
నేనూ కాస్త తడుస్తాను.

2
సంద్రుడి సుట్టూ వరదగూడూ
ఆకాత ఎన్నెల్లోనూ కనపడే వొరిపొలాలు
ఓ మడత మంచమ్మీద నాన దగ్గర
కాళ్ళు నొక్కుతూ మాఅమ్మ
రాత్రీ పగలని కాదు ఎప్పుడూ ఎలాగోలా కురుస్తూనే ఉంటది .

3
ఎండా? ఎన్నెలా? ఏమని సెప్పను

4
ఏసవి రాత్రి బయట పడుకున్నాక
అకస్మాత్తుగా పట్టిన మేఘం అందర్నీ ఇళ్ళలోకి తరిమేస్తే
అమ్మక్కొతే నాన్నతో ఎందుకేడుస్తాది?

5
వర్షం వచ్చిన జాడ ఆవాన కళ్ళకి తెలీదు
అమ్మది ఆకాశమంత దుఃఖం.
అమ్మకల్లకి నాన్న ఉపనది.

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో