||పండగలాంటోడు||


ఏపపువ్వు ఎవడన్నాతెత్తాడు
ఉత్తునొచ్చేదే కదా!
సిన్నోన్ని పంపి పాలు తెమ్మను
ఊళ్లోకెల్లి బెల్లమూ సామాన్లూ పట్రా అని తిడతున్నట్టు దుఖిస్తుంటే

అందీ అందని ఏప రొబ్బని అందుకుని కోసిన పువ్వంతా
జల్లిపోతాడు మా నాన
అదంతా ఏరుకుని, గుమ్మాలో అరిసిన సాపమీద గుట్టగా పోసేసి
పురుకోసనిండా మామిడాకుల్ని మాటాడకుండా గుచ్చేత్తాను.


నాగులు దండలూ అయిపోయాక
అక్క గడపలకి పసుపు రాస్తుంటే, దాన్ని తన్నుకుంటూ
మెక్కలపీట తెచ్చుకున్నాక,
మా గుమ్మలకి పచ్చగా ఏలాడేది మాయమ్మ

ఉగాది పచ్చట్లో
బెల్లం, మామిడి ముక్కా
చెరుకూ, చింతపండు సరింగా ఉన్నాయో లేదో

అలిసిపోయే అమ్మకి తోడయ్యే అక్క
ఆరాటపడే నాన్నకి ఆటపట్టించే నేను కలిసిపోయాక
అరచేతిలో పచ్చడి అందరి వొంకా సూసి తింటే అదో తుత్తి

అమ్మా, నాన్న అలాగే ఉన్నాక
ఏళ్ళు గడిచాఛి మేం గడసరులయ్యాకా ఆ పచ్చడిది అదే రుసి


మా ఊళ్ళో
ఉగాదంటే వేచి సూసే అమ్మకి
తెచ్చి పెట్టే నానతోడు

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో