||జమ్మి చెట్టు ||

ఒరేయ్ మర్సిపోకే అని బయటడ్డ కాళ్ళకి దుప్పడికప్పి
గడ్డకట్టే సలిలో సుట్టెలిగించి నడుస్తూ పోతావ్.
నీలుబిందెతో ఎత్తైన అరుగు ఎక్కలేక, అమ్మ పడిపోతుంది.

వొలిగిన నీలు తుడిసేసి, మిగిలిన నీలు మొక్కలకేసి
బిందిసొట్టతీస్తుంటే ఆ గోలకి తమ్ముడూ నేనూ లెగాల్సిందే
ఇసురుగుంజ దాపెట్టి, పొత్తరంతో కొట్టి సొట్టతీస్తూ నీ సెయ్యి నలిగితే
అమ్మా ఆ పూట నా నిద్దర బద్దలయ్యిందే

అపుడు వండేసాక
వేలొంచలేని నెప్పితో కూడార్చినపుడు
నీ కాళ్ళమీద పడ్డ ఉడుగ్గెంజి వేడిగా లేదులేరా అంటే నమ్మేసానమ్మ
పొగలుకక్కే అన్నాన్ని టిపిని కర్రలో పెట్టిస్తే

అదిగో ఇప్పుడు ముసలిదయ్యిందే ఆ చేనుగట్టునున్న జమ్మిచెట్టు
సరిగ్గా దానిమొదలే మొన్నమొన్ననే ఊదుకుతిన్నాం.
ఆ అన్నగాటం మా ఆకలిదో, నీ ఆరాటానిదో
ఒక్క ఆకైనా రాలి సెబితే బాగుండునని నాన్నా, నేనూ మాటాడుకున్నాం

(వేడివేడన్నం తినేటప్పుడు మానాన కౌలుకి సేసే చేనుగట్టు , అక్కడుండే జమ్మిచెట్టు గుర్తుకొస్తాయి )

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు