18నోటిక్కరుచుకు తాగే కొబ్బరి బొండాన్ని
జాగ్రత్తగా నీ చేతుల్లోకి తీసుకుని ఒక్కో గుటకా వేస్తుంటే
కిందకీ, పైకీ కదిలే నీ స్వరపేటిక సంగీతాన్ని వినినందుకే
నేను ఆ కొబ్బరినీరైపోయాను.

పెదాల మీదనుంచి జారిన ఆ కంగారు నిండిన నీళ్ళు
గొంతుక మీద గొలుసు దాటి పోతుంటే
నేనూ ఒక్క గుటక వేసాను

అది చూసినా
ఏడాది దాకా ఏమీ మాటాడలేదు

ఎందుకలా చూసావని ఎపుడైనా అడుగుతావని
ఎన్నోసార్లు కొబ్బరి నీరయ్యాను
నువ్వు లేవు నా దుఖం కొబ్బరి నీరు
ఇదిగో గుర్తులతో
తియ్యగా దుఖిస్తున్నాను

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో