||ప్రవహించు జననం ||


నీట్లో తేలి ప్రవహించే గుర్రపుడెక్క గుంపులాగా
మనదే మంచి స్నేహం

నువ్వటూ, నేనిటు అన్నట్టు మాటాడుకుని
పనుందిరా పోవాలి అని
చేతిలొదిలేస్తూ దగ్గరవుతాం మనం
అచ్చం గుర్రపుడెక్క గుంపుల్లాగే

బరిస్తాం కొన్ని మాటల్ని
బరువుగా గుండెని గుద్ది , బరువుగా కొన్ని నిందల్ని మనమీద చల్లిపోయాక
ఒరేయ్ సూరిడా
నువ్వు స్నేహంలో ఉదయించాకే
నా రాత్రులకి పాటలు

నేనాడితే వంకతెచ్చి
పాడితే గొంతెత్తి పాటలయ్యాక
ఇంకేందిరా అని పోనుపెడుతూ తరగని మాటేదో వదిలేస్తావు
ఆ గొంతులోని లోతులకి నా గుండెని ఒంపేస్తాన్నేను.

మాటలే మనమధ్య జననమయ్యాక
మాటాడుకుందాం చివరి శ్వాసకి చేరేదాకా

(మిత్రుడు నంద కిశోర్ కి )

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు