||ప్రేయసీ-17||


ఊకొట్టడం ఊరుకోబెట్టడం తెలిసిందివిన్నాననే రుజువుకు ఒక్క నవ్వో , కనురెప్ప కదలడమో కావాలి మరి

నువ్వూ నాలానే అనుకున్న తర్వాత

వెటకారానికి అసలు బదులు నవ్వేనని తెలిసి

నేనడిగింది నువ్వివ్వనపుడు,నేను రానినవ్వు తెచ్చుకోవాలి


చిన్నబుచ్చడం ప్రేమలకు తెలీదని


ప్రేయసీ

నువ్వేదన్నా చెబుతుంటే ఒళ్ళో తలపెట్టి కళ్లలోకి చూడాలి.

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో