||ప్రేయసీ-17||


ఊకొట్టడం ఊరుకోబెట్టడం తెలిసిందివిన్నాననే రుజువుకు ఒక్క నవ్వో , కనురెప్ప కదలడమో కావాలి మరి

నువ్వూ నాలానే అనుకున్న తర్వాత

వెటకారానికి అసలు బదులు నవ్వేనని తెలిసి

నేనడిగింది నువ్వివ్వనపుడు,నేను రానినవ్వు తెచ్చుకోవాలి


చిన్నబుచ్చడం ప్రేమలకు తెలీదని


ప్రేయసీ

నువ్వేదన్నా చెబుతుంటే ఒళ్ళో తలపెట్టి కళ్లలోకి చూడాలి.

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు