||ప్రేయసీ-16||పరిణామ క్రమం బాగుంది

తడబడి పొరపడిపోయాక
జగమంతా సగమైనట్టు తోచింది
మోహం మొత్తాన్నీ మూటగట్టి
ఒళ్ళు విరుచుకునిమరీ విసిరేయాలిప్పుడు

అదుపుతప్పిన ఎదని తిన్నగా నెట్టేసి

ప్రేయసీ
ప్రేమని ఉన్నాక
పరిస్థితుల ప్రభావం ఉందనే చెప్పాలి

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు