||ప్రేయసీ -15||

చదివిన పాఠం చెరిగిపోనంటుంది

బుర్రబద్దలవుతున్నప్పుడు
భౌతిక శాస్త్రంలోకి , రసాయన శాస్త్రం జరిగి
అయస్కాంత క్షేత్రం ముందే తిరుగుతుంటే
దాని దేహమ్మీద నార్త్ పోల్ నుండి
సౌత్ పోల్ కి నడిచే వెళ్ళాలి
ఆకర్షణెప్పుడో వికర్షణణెప్పుడో
అందరికీ తెలుసుగనక

నేర్చిన పాఠం
నాకు నువ్వూ , నీకు నేను అప్పజెప్పాలి

ప్రేయసీ
అప్పజెప్పడం అలవాటైతే
ఆఖరికి ప్రాణం మాత్రమే మిగలాలి

25/01/2014

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు