||ప్రేయసీ-14||

కురిసిన వానకబురు బానే ఉంది

మేఘాలనుండేమో గానీ
కురులలో పురుడేసుకుని
కుంకుమ బొట్టును తాకుతూవచ్చి
ముక్కుపై నుండి ముక్కమ్మీదకి కారే చినుకులన్నీ
మరీ అందంగా ఉంటాయ్.

వాన వెలిశాక నీరు ప్రవహించినట్టు

ప్రేయసీ
దేహమ్మీంచి దిగగానే
కొత్త నీరు కల్లలో కొచ్చేయాలి

కృతజ్ఞత చెప్పడం తెలిసిపోవాలి

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో