Skip to main content

||అద్దురూపాయి||చిలక్కర్రకి తగిలించిన సొక్కాజేబులో
అద్దురూపాయైనా ఉంటాదని తెలుసు
మొక్కల పీటమీదేక్కి అందుకుందామంటే
అటిటుతిరుగుతూ అమ్మ సూతాదని బయము

గోడమూలనున్న అమ్మ పెట్టినో , బల్లకిందున్న కుంచమో ఏసుకుని
ఎన్నిసార్లెక్కినా అందలేదు
తలగాడేసుకుని తంటాలు పడినా ఏపూటా లాభం లేదు
నానంతెత్తు నేనెపుడెదుగుతానో అని ఎన్నిసార్లు కలగన్నానో
ఆ సొక్కాజేబుకు తెలుసు

బడికెళ్లే ముందు జోబు తడిమి
ఏమీదొరక్క ఎలిపోడాం అమ్మెప్పుడూ సూల్లేదంట
నాకప్పుడు పదేల్లంతే

భూమి గుండ్రంగా తిరిగాక
నాకు మీసాలోచ్చాయ్ , మానాన తలకి ఎవరో తెల్లరంగేసారు
మనుసులిచ్చిన వారసత్వం కూల్చలేక
మా ఇల్లు అలాగే వొదిలేతే
మా ఇంట్లో చిలక్కర్రకి
ఇంకా ఓ సొక్కా వేలాడుతుంది.

ఎప్పుడైనా మాఇంట్లో తిరుగుతూ
చేతికందుతున్న సొక్కా తీస్తే
అందులో యాబై రూపాయలు, అచ్చం అద్దురూపాయిలాగే
అదేంటో మానాన సొక్కా సూత్తే
ఇప్పటికీ కనీసం పదేళ్ళైనా నిండవు నాకు
అద్దురూపాయ్ తీసినట్టు ఆ డబ్బులు తీస్తూ మా నానకు నేను ఎదురుపడ్తే
మీసాలు మెలేస్తుంటాడు
అచ్చం నా సిన్నప్పుడులాగే

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా