Skip to main content

||అద్దురూపాయి||చిలక్కర్రకి తగిలించిన సొక్కాజేబులో
అద్దురూపాయైనా ఉంటాదని తెలుసు
మొక్కల పీటమీదేక్కి అందుకుందామంటే
అటిటుతిరుగుతూ అమ్మ సూతాదని బయము

గోడమూలనున్న అమ్మ పెట్టినో , బల్లకిందున్న కుంచమో ఏసుకుని
ఎన్నిసార్లెక్కినా అందలేదు
తలగాడేసుకుని తంటాలు పడినా ఏపూటా లాభం లేదు
నానంతెత్తు నేనెపుడెదుగుతానో అని ఎన్నిసార్లు కలగన్నానో
ఆ సొక్కాజేబుకు తెలుసు

బడికెళ్లే ముందు జోబు తడిమి
ఏమీదొరక్క ఎలిపోడాం అమ్మెప్పుడూ సూల్లేదంట
నాకప్పుడు పదేల్లంతే

భూమి గుండ్రంగా తిరిగాక
నాకు మీసాలోచ్చాయ్ , మానాన తలకి ఎవరో తెల్లరంగేసారు
మనుసులిచ్చిన వారసత్వం కూల్చలేక
మా ఇల్లు అలాగే వొదిలేతే
మా ఇంట్లో చిలక్కర్రకి
ఇంకా ఓ సొక్కా వేలాడుతుంది.

ఎప్పుడైనా మాఇంట్లో తిరుగుతూ
చేతికందుతున్న సొక్కా తీస్తే
అందులో యాబై రూపాయలు, అచ్చం అద్దురూపాయిలాగే
అదేంటో మానాన సొక్కా సూత్తే
ఇప్పటికీ కనీసం పదేళ్ళైనా నిండవు నాకు
అద్దురూపాయ్ తీసినట్టు ఆ డబ్బులు తీస్తూ మా నానకు నేను ఎదురుపడ్తే
మీసాలు మెలేస్తుంటాడు
అచ్చం నా సిన్నప్పుడులాగే

Comments

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …