Skip to main content

|| పురుడుకు ముందు పేరాగ్రాఫ్ ||
బడికి పక్కనే గుడిసుంది
"ఆడతా పాడతా అమ్మని సూసేల్లడం తప్ప
ఆడికేం తెలుసు సిన్నపిల్లాడు"
అంతా అనుకునే మాటే ఇది

***
ఇంటర్బెల్లకి సింత సెట్టుకాడ ఉచ్చేసి
బొత్తాలెట్టుకోకుండా పరిగెట్నాం తెలుసు
గబాగబా అమ్మని సూసోచ్చేసి
గుట్టుగా బడికెళ్ళి కుచ్చోడమే తెలుసు
***
అంతా పనికెల్లిపోయాక, అమ్మోక్కతే ఇంటికాడుంటే
ఆట మజ్జలో అమ్మనిసూడ్డానికి
అనుకోకుండా ఎల్లినపుడు
ఏమైందిరా సూరీడా ?
***
ఒక్కత్తే ఒండ్లింగా తిరిగి పడుకుందనీ, కడుపునొక్కుకు కుచ్చుంటుందనీ
నెప్పులు మొదలై ఏడుపెత్తుకుంటే దిక్కు తోచక సూసావా ?
పురుడెయ్యడానికి ముసల్ది రాదనీ!
కానుపుసారెట్నాకి గుమ్మడకాయ్ లేదనీ
గిద్దుడు గింజలు చేటలో ఏసాకే గడపమీద తమ్మున్ని ఊపుతారనీ
పనికెల్తూ నాన సెప్పింది ఇని మర్చిపోయావ ?
అయన్నీతెత్తాడు నాన వత్తాడు అందాక అమ్మ ఆగాలి దేముడా !
***
ఏమయ్యిందే అని ఏడుస్తూ అడిగితే
తమ్ముడొస్తాడని అమ్మనవ్వడం అర్ధం కాలేదు కదా
తీపిబాద తెలియనపుడు నువ్వింకా చిన్న పిల్లోడివే !
***

నానోచ్చి నట్టింట్లో నుంచున్నాక
పెదబాప్ప పదిమందినీ తీసుకొచ్చాక
అమ్మసుట్టూ అంతా మూగితే నానెందుకేడ్చాడో తెలీనపుడు
నవ్వూ ఏడుపూ కలిసిన మొకంలో
మట్టిని తోసుకుంటూ మొలిసే మొక్కుందనీ తెలిసీ
ఇల్లంతా భూమి బద్దలై మొక్క మొలిసిన సప్పుడు. ఇన్నావా నువ్వపుడు
***
ఒరేయ్ సూరీడా
ఎందుకేడుస్తావని నాన్ని అడిగితే
ఏం సెప్పాడో గుర్తున్నపుడు
నవ్వొచ్చినా, ఏడుపొచ్చినా నీరైపోవడం తెలియాలని
పురుడొచ్చేముందు పేరాగ్రాఫ్ లో కొంచుమైనా రాయవేరా?

Comments

Popular posts from this blog

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా

షేరాటో

పళ్లుగిట్టగరిసి కళ్ళు మూసీ తెరుస్తూ వొస్తున్నమంటనాపుకుంటూ బతిమాలుతుంటే మెల్లగా ఏల్లెంబడి ఉచ్చ ఉండుండీ కొన్ని చుక్కలు కారాక , విదుల్చుకునీ వెనక్కొంగీ రోడ్డేపు చూస్తే దూరంగా ఎక్కాల్సిన బసొస్తుంది. పనేమో పూర్తవలేదు. కాళ్ళు రెండూ ఎడంగాపెట్టి ఇంకా తినికీ,తినికీ బతిమాలుతూనే ఉన్నాను. బసు దగ్గిరపడేకొద్దీ కంగారుతో కాత గట్టిగా జిప్ లాగితే ఉన్నది కాస్తా విరిగిపోయింది. నవ్వకండి నేన్నన్నది జిప్ గురుంచేలెండి. అప్పటిదాకా ఏక్షన్ షూమీద మెరుస్తున్న ఇస్త్రీపేంటుకున్న అందమంతా దొబ్బింది. మన దర్శన భాగ్యం, భాగోతం భాగ్యనగరమెందుకు చూడాలని, ఇన్సట్ తీసేసి చూసుకుంటే పొడుగు చొక్కాలో పెద్దాపురం తిరునాల్లో గెడలుమీద నడిచే జోకర్గాడిలా ఉన్నాను. గబ్బిలాయుల్లా ఊచలుపట్టుకు వేలాడుతున్న సమరవీరుల చంకల్లో వోసన పీలుస్తూనే ఎవడిదో కాలు కాతపక్కకు జరిపి నాకాలికోసం ఖాళీ చోటు చూసుకున్నాక పట్టుకోసం ఏదీ దొరకని కారణాన ఎవడిదో ఏదో పట్టుకు చిరాకుబడిపోయాక, వాడన్నాడు. “అయ్యో భయ్యా నాకున్నదొక్కటే బెల్టు. అదీ తెగిపోయింది ఇన్సట్ చేయకపోతే మా బాస్ తిడతాడు” అంటుంటే , విభూదితో అడ్డబొట్టు మీద తెలుగూ,తమిళం కలిసిన మొకంతో దాదాపుగా ఎంకన్నబాబు రంగున్న …