||ప్రేయసీ -5||

కారణం ఏదైనా కానీ

అపార్ధాలకు ఆజ్యం పోసే పంతాన్ని

మౌనం అంచుల చివర వ్రేలాడదీసి మాటరాకుండా చేద్దాం

ఒక్కోసారి ఓడిపోవడంతో ఒకర్ని గెలిస్తేనే

గెలుపును గుండెలోతుల్లోకి తీసుకుంటాం

ప్రేయసీ

ఓర్పు నేర్పిన పాఠంలో ఒక్కో అక్షరాన్నీ ఒద్దికగా నాతో దిద్దించు

ఎంతనేర్చినా కొంత మిగిలే ఎన్నో అభ్యాసాల అధ్యాయానివి నువ్వు

నీ కారణం చేత నిత్య విద్యార్ధిని నేను

17-08-2013

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో