||ప్రేయసీ-3||మనిద్దరిమధ్య మౌనంలాగ
చాలా మందికి సంభాషించడం తెలుసు
ప్రేయసీ
ఎవరెవరికి ఎదురుపడినా
ఇద్దరిలోనూ కోరికలు గుర్రాలే
రథసారధులు ఎవరవ్వాలో తెలీక, ఎవరికీ వారే నడిచిపోయాం
ఏ వీధి చివరనో మౌనభంగం కలిగాక
ఒక్కసారి వెనుదిరిగి, అదృశ్యమైన క్షణాల్ని అక్కడే వదిలిపోతాం
ఆత్మసమీక్ష చేసుకుంటుంటే ఎవరికివారే విమర్శకులౌతాం
అన్నిచోట్లా ఉన్నా అక్కడక్కడా కనిపిస్తే
నేను మాత్రమే కాదు ప్రతి ప్రాణం ఆరగారగా ఆరాధన చేస్తుంది నీకు
ప్రేయసీ
విశ్వమంతా వ్యాపించు నువ్వు
పాలపుంతల దారుల్లో పరవసాల్ని పంచు

14-08-2013

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో