॥ ఫిక్షన్॥నేను చూస్తుండగానే ఆ అర్ధరాత్రి పూట
చలికాచుకునే సూర్యున్ని చెంపమీద కొట్టింది ఓ వెన్నెలమ్మ
ఓరగా చూస్తున్నాడెందుకా అని!
అతనికి సిగ్గేసి ఆమె చీరనే కప్పుకున్నాడు
ఆమెకు చలేసింది కాబోలు, అతన్నే చుట్టేసింది
పాపం వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారు ?
ఆ చలిని దాటేయడానికి ఆ రాత్రి సరసమే వాళ్లకి దారి మరి.
బతికేది ఏ బతుకైనా
దుఃఖమూ , సంతోషమూ తీసుకున్నోల్లకి తీసుకున్నంత మహాదేవా అనుకున్నారేమో

ఆ అర్ధరాత్రి నాకో పాఠంచెప్పి
ఆ చలిమంటను ఆర్పేసి
వెన్నెలమ్మా,సూరీడు వారి గుడిసెల్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు
ఆర్పేసిన మంటలో నిప్పులు రంజుకుంటూనే వున్నాయి
వాళ్ళుమాత్రం కనిపించడంలేదు
గుడిసెలో గుట్టుగా నాన్పిక్షన్ నిద్రలో మునిగిపోయారేమో

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు