Skip to main content

॥ మట్టిపొద్దులో మిణుగురు పురుగు ॥

ఈరోజు
నీ గతమంటే గుర్తొచ్చేది ఒక్కటే
ఒకసారి నీళ్ళు నిండిన పేగులు నిద్దర్రాక చూస్తుంటే
నా లోపల, మనమేఆకలీ తీర్చలేదని మెతుకు మెతుకుతో మాట్లాడడం వింటాను
నాక్కూడా కడుపు నిండదపుడు .
అది గమనించిన మన మిణుగురుపురుగు పొద్దొడవకుండానే పనికి పోవడం చూసి
బడికిపోతూ నా మనసంతా మనూరి చేలల్లోనే ఒదిలేసాను
ఇప్పటికీ అది నా వెంట రాలేదు

పొద్దొడవని పంటచేల్లో నీ మొలకున్న గోచీ తెలుపుదే అని తెలిసింది అమ్మకేనేమో!
ఇప్పుడు అదొక్కసారి ఇస్తావా దాచుకుంటాను .
ఎప్పుడూ చెక్క పెట్టెలో తెల్ల బట్టలు అమ్మెందుకు దాస్తుందీ ?
మీ పెళ్లి బట్టలు కొత్తగా ఉన్నందుకేనా
మీ రంగిప్పుడు మట్టిరంగుమాకు

మట్టిగుమ్మాల్లో మనుషులుంటారని తెలిసాక
మనసెక్కడికీ పోదునాన్నా మీతోనే ఉంది చూడు

ఎప్పుడింటికొచ్చినా మనూళ్ళో ఉదయించే సూరీడు
ఓ మట్టి పొద్దులా కనిపిస్తాడు.
అది నువ్వేనేమో అని నా అనుమానం .
నీ శక్తే తనశక్తిగా మార్చుకుని
మన గుమ్మంలోని తిరిగే మిణుగురుపురుగు

నీకూ నాకూ రాత్రి సూరీడు మా అమ్మే తెలుసా !

(మట్టిపొద్దులో మిణుగురు పురుగు: మా నాన్నలోని మా అమ్మ ! నా ప్రధమ గురువులు వీళ్ళే గనుక ప్రేమతో ఈ రోజు పూజిస్తూ )

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా