పోస్ట్‌లు

May, 2013లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

॥ ప్రేమకొక ప్రార్ధన॥

చిత్రం
మనం ప్రేమించుకున్నామని అనుకున్నాక
నిన్ను నా హృదయంలో వుంచకపోతేనిన్ను నా జ్ఞ్యాపకాల్లో భ్రమించకపోతే
నా ప్రార్ధనలలో నిన్ను కోరుకోకపోతే
నీ ఉనికెక్కడుందోనని నన్నడుగుతావు
నేనేమో
శాంతి చేకూర్చే మౌనాన్ని సమాధానమిస్తూ
నిన్ను అంతటా వెతుకుతాను


నీకు గుర్తుందా !
దేవుడిముందు
ఒక ఉదయాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి
గుడిమెట్లమీదే పంచుకుని తిన్నాం
ఆ పూట,
మన ప్రేమ ఈ ప్రకృతంతా పరుచుకున్నాక
మనల్ని చూసి నవ్విన పూజారి
మనచేతిలో గుప్పెడు పూలెట్టి వెళ్ళాడు
ఆ పరిమళాన్ని ముందు పీల్చేదెవరా అని
దేవుడు దొంగ చాటుగా చూసాడేమో!
నిన్ను మాత్రమే పిలిచాడు
ఇక నువ్వు తిరిగొస్తావా ? నాకంటే దేవుడే గొప్ప.


ఇపుడు ఎంతో పాతవైన ఆ గుడీ, మెట్లూ
అక్కడ అలాగే వున్నాయి
ఆ దేవుడూ, పూజారీ బలే నవ్వుతున్నారు
కానీ
నువ్వు నాకు కొత్తదానివేగా
మీ అమ్మా,నాన్నలకి చిన్న పిల్లవేగా
చింతకాయలు దంచి, కారం కలిపి
కొత్తరుచుని మీ చెల్లిల్లకు పంచినదానివేగా !
లేగదూడ తాడుతెంపి ప్రకృతి పాలిస్తుందీ చూడమన్న దానివి
మరి నువ్వెందుకు లేవిక్కడ?
ఇదిగో దేవుణ్ణి ప్రేమించేవాళ్ళు చాలామందే ఉన్నారుగానీ
నువ్వొచ్చేసేయ్
అతనిమీద అసూయకొద్దీ చెబుతున్నాను
న…