||బాల్యం ఎపిసోడ్ -12||
అమ్మ మూసిన గుప్పిట్లో
నిజంగా భూచోడున్నాడో లేదో నాకు తెలీదు
కాని ఆమె గుప్పిట తెరిస్తే నాబువ్వ వాడు తినేస్తాడు
చందమామ రావే అని
మూడో ముద్దేట్టేటప్పుడు కూడా
వాడు రాలేదు
అక్కడే దాక్కుని నాచేత బువ్వ మొత్తం తినిపించేసాడు
నా కడుపు నిండితే వాడికి నిద్రొస్తుందట
నేను పడుకున్నాక నా బుగ్గ మీద ముద్దెట్టి
నేను లేచి ఏడుస్తుంటే
గుర్రమై నన్ను ఎక్కుంచుకోడానికి
మోకరిల్లి నా ముందునుంచుటాడని మా చెప్పక
వాన్ని చూపించమంటే
ఇదిగో ఈడేనని మానాన్ని చూపెట్టాక
నా బాల్యం నాకు బంఫర్ ఆఫర్

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు