||బాల్యం ఎపిసోడ్ -7||


చెంగున ముడేసిన చిల్లర
చేతిలో పెట్టాక
దంగేటి సాయిబు దుకాణంలో
నాన్నకో పోగాకట్ట కొనితెచ్చి
పట్టెమంచం కోళ్ళ కింద
మిగిలిన రూపాయిని
మూడు రోజులు దాచాక
లచ్చారపుసంతలో పుచ్చకాయ్ ముక్కతో
నా నోరంతా తడిచి, నీ చెంగు చెమ్మయ్యాక
నా బాల్యం నాకు బంఫర్ ఆఫర్
                                                      10.2.2013

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు