||బాల్యం ఎపిసోడ్ -10||


బురుకులాట ఆడుతుండగా
సరుకులైపోయాయని సెప్పినపుడు
సంతకెల్లొస్తానుండని
మీ ఇంటిచుట్టూ తిరిగొస్తే
చింతపండు తేలేదని గొడవసేసి
కూరొండనని నువ్వు అలిగి కూర్చున్నాక
మాఇంట్లో చింతపండు నిజంగా తెచ్చిస్తే
మీ ఇంటికి పట్టుకుపోయి మరలారాలేదు సూడు
పొదుపంటే తెలిపిన ఓ పిసినారిదానా
నీవల్లే కదా
నా బాల్యం నాకు బంపర్ ఆఫర్
                            -కాశి రాజు

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు