||నిరీక్షణ ||
అలా ఓసారి కన్నుకొట్టి
సూర్యుడితో జరగాల్సిందంతా
చెవిలో చెప్పాను
సరేనని
సాయంత్రానికల్లా తప్పుకుంటానని
ఒప్పుకున్నాడు


అమావాస్య అని అబద్దం చెప్పి
ఎలాగోలా ఆగిపోమ్మని
చంద్రుడికి ఇంద్రుడితో కబురంపాను
అతనూ రావడం లేదు


ఇక బూలోకంమ్మీద మాలోకాలన్నీ
ముడుచుకుని పాడుకునేలా
కాసేపయ్యాక వాళ్లకు నిద్రను నూరిపోస్తాను
నువ్వు త్వరగా వచ్చేయ్


పువ్వులున్న పక్కమీద
ఒక్కన్నే పడుకుని ఉంటా
వచ్చివాలు
ఎవరూ చూడరు
చూసినా పర్లేదు సిగ్గుపడకు
అసలు నువ్వు కనపడాలనే
రాత్రికి ఆ రంగేసాను
తెలుసా?


సరే
నేను వేచిచూస్తుంటా
వచ్చేయ్
మెలుకువుగా ఉండి
మాటాడుకుందాం కాసేపు
-కాశిరాజు

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు