|| ? ||


ఎందుకోసమో
ఎక్కడో ఓచోట
ఏదో ఒక సాయంత్రం
అరువు తెచ్చుకున్న ఏకాంతంలో
ఏమితోచక కుచ్చుంటావు
అపుడు మనసు మనిషితో చేరి
మౌనమే భాషగా
శీతాకాల సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తుంది
అందులో చర్చలేగాని
సమాదానాలు ఎంతకీ దొరకవు
వెతుకుతూ,వెతుకుతూ ఉంటే
నీ సక్సస్ డొంక  చేతికి తగిలాక
దాన్నికూడా లాగి  చూస్తావు
అది సాగుతుందే గాని సమాదానమివ్వదు
ఇక చేసేదేంలేక
మనసుని మనిషిలోకి చొప్పించేసి
సాదారణ జీవితం వైపు సాగిపోతుంటావు
నువ్వు అలా నడుస్తూ ఉండగానే
ఆలోచనలనే ఆలుమగలు
నీ మదిగదిలో దూరి
ముసలితనం మంచంమ్మీద
సష్టిపూర్తి సమయాన్ని పరిచి
అనుభవాల నెమరేస్తూ ఉంటే
నువ్వు నిద్రకు ఉపక్రమిస్తావు
-కాశి రాజు

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో