|| ప్రేమా ,నేను ||


నీ గురించి యోచిస్తూ
నీ అసలు శోభను
నా మనోనేత్రం తో చూద్దామనే ప్రయత్నంలో నేను
ఆ మనో నేత్రాన్ని కూడా కనురెప్పగా మూస్తూ ,తెరుస్తూ నువ్వు !

రాత రాసి
గీత గీసి
కదలల్లి , కవిత్వాలు చల్లి

నిన్ను చదువుతూ నేను ,
ఇంకా కొంత మిగిలి పోతూ నీవు

అందంగా అబద్దాలు
అల్లుతూ నేను
అవే నచ్చుతూ ఉండి
మెచ్చుకోలుగా నీవు!

అందాన్ని అందంగా అందించడం
అందరికీ నేర్పుతూ నీవు ,
అందులో నేనే మొదతోడిననే అనుమాన భావంతో నేను

రాలిన గింజ, మోలుస్ద్తున్న మొక్క
విరుస్తున్న పువ్వూ ప్రేమే ,
వీస్తున్న గాలి , నన్ను తాకే చలి
పక్కన నా చెలీ ప్రతీదీ ప్రేమే !

ఓ ప్రేమా!
నువ్వే ప్రాణమై
నా ప్రతి కణంలో నిండిపోతుంటే
నీతో నేను జీవించడం తప్ప
నీకేమీ చేయని నిస్సహాయ స్తితి నాది
సరిగా గమనించు మరి

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో