||నా ఫ్రెండంటే||


దేవుడొస్తే
నాక్కనిపిస్తే
ఒకవేళ వరంగాని ఇస్తానంటే
నీకేంకావాలో కోరుకొమ్మంటే
నాకొన్ని చోయస్లిస్తే

నిన్ను తీస్కెల్లి
అతనిముందు నిలబెట్టి
ఈడికన్నా గొప్పోడు
ఈడికన్నా మంచోడు
ఎట్లీస్ట్ ఈళ్ళాంటోడు
ఎవడన్నా వుంటే
వాన్ని నువ్వే తీసుకో
ఎందుకంటే
నాకీడున్నాడని నీకు తెలుసు
మరి నీకో?
అందుకే సెప్తున్నా!
కన్ప్యూజౌతావేమో అని
తీస్కొచ్చికూడా సూపెట్టా
ముల్లోకాలే ఎతుకుతావో
సప్తసముద్రాలే దాటుతావో
నీ ఇష్టం
ఆల్ ద బెస్ట్!
అని సెప్తాను
************

Comments

  1. ఒక్కోటి చదువుతుంటే వావ్ తప్ప మరో మాట దొరకటం లేదు

    ReplyDelete
  2. Wooooooooooooooooooooooooooooooooow take a bow.

    ReplyDelete

Post a Comment