|| ఘనస్వాగతం ||

పుష్పకవిమానం దిగిన దేవేంద్రున్ని సూసినట్టు
బస్సు దిగ్గానే నన్ను సూస్తూ తన రెండు చక్రాలరదానికి స్టాండేస్తాడు మా నాన్న.
బుజాన వేలాడుతున్న బ్యాగ్ తీసి, సైకిల్ మీద పెట్టుకుంటూ
పయానం బాగాసాగిందా?
సీటు కుదిరిందా లేదా?
సరిగా తినడంలేదేటి? సిక్కిపోయావ్! అడుగుతూనే ఉంటాడు
ప్రశ్నలు పూర్తికాకుండానే
సమాదానాల సర్వీస్ ప్యాక్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను నేను
ఇన్స్టాలేషన్ ఎర్రర్ లాగ ఎవడో ఎనకాల టింగు టింగుమని బెల్లు మోగిస్తాడు
ఇక్కడేఉండరా ఇంటికెల్లి ఈ పిండిమూట,నీ బేగ్గు పడేసి మల్లొచ్చి తీసుకెల్తానని ఎల్తాడు
సరేనని పెత్తాతకొట్టుకాడ ఓ సల్లని సోడాతాగి,సెక్క బల్లపైకుచ్చుంటాను.
ఇంటికెల్లిన పెద్ద మనిసి అరగంటైనా తిరిగిరాడు.
ఇకనేనే మెల్లగా నడిసెల్లిపోదామని,కాలవగట్టమ్మటా నడకలంకించుకుంటాను
పక్కన కొత్తనీట్లో తేలుతున్న అంటిబొందమీద
తలకాయూపుతూ బురదపామొకటి నాలుకబయటకు తీసి నన్నెక్కిరిస్తుంది.
ఇంకోపక్క దమ్ముసేల్లోన్ని అమ్మలంతా
కచ్చాపేసుకుని క్రమశిక్షణేదో నాటుతుంటారు.
ఎలా సూస్తుందో ఓ సక్కనమ్మ
ఏరా అల్లుడా బోగున్నావా?
ఇదేనా రాడాం? బాగా సిక్కిపోయావేట్రా? ఆగడంలేదింక.
బాగున్నను బాప్ప! మాయెలా వున్నాడు? తప్పదన్నట్టు అడగుతాన్నేను
అంతాబోగున్నార్రా! సరేలే ఇంటికెల్లు!
నిన్న నువ్వు బస్సెక్కావని తెలిసాక
మీ అమ్మకల్లు ఈ కాలవగట్టునే సూత్తనాయ్ రా
ఆమె అనడం,నేను వినడం పూర్తికాకుండానే నాన్నొచ్చేస్తాడు!.......
కొద్దిదూరమేకదా నడిసొత్తాలే నాన్న! నువ్వెల్లుఅంటాను
వద్దులే అమ్మెదురుసూత్తంది సైకులెక్కమని ఆర్డరు.
కిట్టమాయ,సాయిబుతాత అందరిప్రశ్నలకూ నాన్నేసమాదానం చెబుతాడు
దిగరా అని సెప్పేదాకా ఇల్లొచ్చిందని తెలీలేదు నాకు.
అమ్మొచ్చి,నీల్లిచ్చి
నాకేసి సూత్తా ఏరా బాగున్నావా అని అందర్లా అడగడం మానేసి
ప్రేమ నిండిన కల్లతో ఏడుస్తుంటే
నా కల్లలో్ కూడా కన్నీళ్ళొచ్చి
అటునుంచటే ఎటో వెల్లిపోతాయ్.


గుండెగదుల్లో ఎక్కడో ఓ మూల
ఈ ఘనస్వాగతం గుట్టుగా రాసుకుంటాను .

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు