|| అంతా ఉత్తిదే ||

నువ్వునాకు బందువా?

బామ్మర్దివా?

అయినా సెప్తాను!

నీ నిజరూపం తెలిసినపుడు

నవ్వుపులుముకొచ్చి

పల్లుబైటెట్టి

నొచ్చుకుంటూ మెచ్చుకుంటారు నిన్ను

సన్మానానికి తీస్కెళ్ళి

సాలువాకప్పి సాగనంపేత్తే సరిపోద్దేటి నీకు?

సిగ్గులేదూ!

నీ సరుకెంతో నీకూ తెలుసు

పోనీలే ఇదంతా ఎందుగ్గానీ

ఎవడిపిచ్చాడిది

ఎవడీడు ఎదవగోలేడుతున్నాడనుకోకు

నిన్ను నువ్వు తడిమి సూడు

నా తడేదో తగలక పోదు

మనిసికెలాగా తప్పదు

మనసుకు ముసుకెందుకని సెప్తున్నాను

వింటే విను

లేపోతే అంతా ఉత్తిదే

*10-08-2012

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో