||సరోగశీ||

ఏమేవ్!
ఇది ఇన్నావేటి?
ఇదేదో ఇన్విట్రో పెర్టిలైజేసనట
ఇక్కడ ఏం చేత్తారంటే
నిన్నూ, నన్నూ కలిపేసి ,మనల్ని చేసి
గాజుబుడ్డిలో బందించి
పేణాలు బయటేపోసి
పిండాన్ని లోపలేడతారట తెలుసా
అదే అబివృద్దని అంటున్నారీళ్ళంతా !

ఇక్కడ ఇంకో ఇచ్చిత్రముండాది
అమ్మవలేని అమ్మలకు అండగానిలిచే
అద్దెతళ్ళులున్నారటిక్కడ
ఈళ్ళంతా అమ్మతనాన్ని అద్దెకు ఇస్తారట

వీళ్ళని సరోగేట్ తల్లులంటారట
వీళ్ళమాతృత్వానికి కూడా సక్కని పేరెట్టారు “సరోగశీ” అని
ఈ అద్దె అమ్మలంతా అవసరాలనుండి పుట్టుకొచ్చారు తెలుసా
తమ పిల్లల్ని పెంచడానికి
మరెవరి పిండాన్నో నవమాసాలూ మోసీ ,కనిపెడతారట వీళ్ళు

ఎంత అద్దె అమ్మలైతే మాత్రం
అమ్మతనం వూరుకుంటుందా సెప్పు
ఆడదాన్ని,అమ్మతనాన్ని నిలదీస్తుందట
పుట్టినబిడ్డ నాదేనని ప్రేమకురిపించేలోపు
పేగుబందాన్ని తెంచి
పిల్లల్ని పార్సిల్ చేసేస్తారట

అందించింది అందుకుని
అవసరం ముందు మోకరిల్లి
అద్దె అమ్మలోని ఆడతనం ఆత్మహత్య చేసుకుంటుందట
ఈ విదీ
విదానం
ఏదైనా కానియ్యి
అమ్మలెవరైనా అమ్మలేనని అర్దమవుతుంది నాకు

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు