Skip to main content

|| భూమ్యాకాశం ||


వాళ్ళిద్దరినీ ఎప్పటినుండో చూస్తున్నాను

ఎవరు వాళ్ళు ?

ఎప్పుడూ ఒకరివైపొకల్లు అలాగే చూసుకుంటారుఅతను ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటాడో !

అందమైనోడు కూడా

స్వచ్చమైన మనసు పైకి కినిపిస్తూనే ఉంటుంది.

అప్పుడపుడూ అవసరమనుకున్న

మొహమాటపు మబ్బులు కప్పుకుంటాడుఆమె చాలా ఓపిగ్గలది

పచ్చ చీర కట్టుకుని ముచ్చటగా కనిపిస్తుంది.వారి ఇరువురి సంబందం ఏమిటో అని

వాళ్ళకైనా తెలుసో లేదో అని అనుకుంటానుఒకరు పైన

ఒకరు కింద

ఎప్పుడూ అదే తీరు

ఎవరూ మారరు.ఒక్కోసారి ఏమవుతుందో తెలీదు

ఆమె వైపు ఉరిమి చూస్తాడు

తను బెదిరిపోతూ , అతనివైపు భయంగా చూస్తుంది

అతడు కరిగిపోతాడేమో!

కొన్ని చెమట చుక్కల్లాంటివి ఆమె నుదుటిపై కురుపిస్తాడుఅవిఎత్తైన

ప్రదేశాలగుండా ప్రవహించి

ఆమెలోని పల్లుపు ప్రాంతాల్లోకి చేరుతాయిఆ స్వేదాస్కలనంతో సేదతీరుతారుకాబోలు

ఇద్దరూ కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా కనిపిస్తారుఆమె కావాలని కలగజేసుకుని

ఎన్నాళ్ళిలా విడిగా ఉంటాం

మనం కలిసిపోదామా అని అడుగుతుంది

దానికతడు ఎటకారాన్ని ఎరువట్టుకొచ్చి

“ఒసేయ్ తల్లి పీనుగా

మనం కలిస్తే మన బిడ్డలెట్టా బతుకుతారే?

మనసంగమం సాద్యం కాదుగాని

మనమిలాగే ఉందాం

మనబిడ్డల్ని చూసుకుందాం” అంటాడు

ఆమె సరే అని సమాదానపడుతూ

సహృదయంతో అతనికేసి చూస్తుంది .

ఇవన్నీ గమనిస్తూనే

వాళ్ళిద్దరి సంబంధం ఏదైతే నాకేంటి

నాకు వాళ్లకి సంబంధం ఏమిటి

అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను

Comments

Popular posts from this blog

॥ శోభనాలు ॥

మొదలుపెట్టడం నీకూ, నాకూ కొత్తే కదా
నువ్వో నేనో చొరవతీసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దాం
మనకు చెవిలో చెప్పినవి చెప్పినట్టే చేయాలని ఇదివరకే తెలుసు
గడియ సరిగా పెట్టి కిటికీలు మూస్తే సరిపోదు
సర్ధడాలు ఆపేసి పక్కపైకొస్తే త్వరగా లైటార్పేదాం
నీకు తెలుసోలేదో గోడలకు చేవులేకాదు కళ్ళు కూడా ఉంటాయ్
అదిగో చూడు గుడ్లప్పగించి ఎలా చూస్తున్నాయో
వాటి కళ్ళకు గంతలు కట్టలేం గాని.
మనల్ని మనమే దాచేసుకుందాం!
శోభనం అంటే మనలోమనం దాగిపోవడం అని మెల్లమెల్లగా రాసుకుందాం!


పళ్ళూ పాలగ్లాసూ పాతబడిపోయి పక్కనొచ్చి కూర్చున్నాక
కళ్ళలో కళ్ళెట్టి చూస్తే వంద చందమామలు ఉదయించాలి.
అంత మాత్రానికే రాత్రైనట్టు నిర్ధారణకు రావద్దు.
వందచందమామలూ వెన్నెలై కురిసి మనం చల్లగా ఐపోవాలి .
ఒంట్లో వనుకుపుట్టి వేడిసెగ కోసం ఎదురుచూడాలి
వేడి సరిపోక తంటాలు పడుతుంటే ఎలాగోలా తెల్లరిపోవాలి
చెప్పాపెట్టకుండా సూరీడు వచ్చేసాక
చలీ,గిలీ ఏమీ ఉండనపుడు
చక్కిలిగిలి పెట్టుకుని చేరోపక్కకీ మంచం దిగాలి
శోభనం అంటే చలికాచుకోవడం అనే నిర్వచనం రాయాలి


కల్మషం లేకుండా ప్రేమించిన నాడు
ప్రేమించగలిగినవాడు పిల్లాడే అని
ఒల్లోపెట్టుకుని తల్లోచెయ్యేసి నిమురుతుంట…

F1.

కొంత సేపటికి ముందు.
"స్నానానికెళ్లినట్టున్నావ్" ఫోన్ తీసుకోలేదు.

కొంత సేపటి తర్వాత
స్నానం చేస్తూ, నన్ను అర్ధం చేసుకున్నావో, అలవాటు చేసుకున్నావో
ఆలోచిస్తూ
తలపై నుంచి పోసుకున్ననీళ్లలో కలిసి ఇంకా ఇంకా కిందకి జారిపోతాను.
నీ ఒళ్లోకి, అక్కన్నుంచి సగం కలిపి నువ్వొదిలేసిన చద్దన్నం గిన్నెలోకి
అక్కన్నుంచి కొంచెం లేటుగానైనా నువ్వు కొనిచ్చిన ప్రతీ వస్తువులోకి
దూరిపోతాను.

మరికొంత సేపటి తర్వాత
మళ్లీ నీకు ఫోన్ చేసి, "ఇందాక ఏం చెప్పాలో తెలీక ఫోన్ కావాలని తీసుకోలే"దంటాను.
నువ్వేమో తెలుసులే అని కూడా అనవు. నిజంగా నవ్వుతావు
మా చిన్నిప్పుడు నువు చాలా మందికి చెప్పిన "కొంచెం ఇబ్బందుంది ఇంకొక్కరోజాగు" అన్న మాటలా ఇప్పుడు నేను
ఓ ఐదారు నిమిషాలు నిజంగా బతగ్గలిగితే చాలు నాన్నా .

కనీసం

నడుస్తూనో నటిస్తూనో
కొంత మాట్లాడుకుని, వెళ్లిపోతూ నవ్వుకునే ముఖాలమే మనం

ఇంకా కుదిరితే
అనుకుంటున్న ఇష్ట సమాధిలోకి చెరోసగం చేరిపోదాం
ముడివేయబడొద్దని నువ్వో,
ముచ్చటైనా తీరుద్దని నేనో, మళ్ళీ మళ్ళీ కనీసం కలుద్దాం.
ఇంకా కుదిరితే ...
నువ్వు సమస్తమవ్వు, నేను చివరంచుకి నడుస్తా