||అ ఆ ఇ ఈ||


అ||. అద్దం ముందు
అద్దం నుల్చుని
అందాన్ని చూసుకుంటే
అనంతమైన ప్రతిబింబాలు ..........
అందుకే
అతన్ని
అతను
అంతలా చూసుకుంటాడు .
ఆ||. ఆ తర్వాత
ఆరంబించకుండానే
ఆదిపత్యం గురించి
ఆలోచిస్తాడేమో
ఆశపుట్టి
ఆవిరైపోతుంటుంది
ఇ|| .ఇంతలోనే
ఇద్దరిమద్యా
ఇబ్బందేమీ లేకుండా
ఇమిడిపోదామన్న కాలం
ఇప్పుడుకుదరదు
ఇంకొంతకాలం ఆగమంటుంది
ఈ||.ఈలోగా
ఈత నేర్చుకుని
ఈడు దాటేసిన
ఈతగాన్ని చూసి
ఈలోకం చూసి
ఈలవేస్తుంది
ఈర్స్యపడుతుంది కూడా !

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో