|| సొంతడబ్బా కొంతమానకు ||

పొద్దున్నే లెగిసి
ఓ ముద్దు ముడుపిచ్చి.
మద్దేలకు తిరిగొచ్చి
మళ్ళీ మూతి బిగించి

సాయం’కాలానికి’ గేలమేసి
నీ సూపులన్ని పట్టేసి.
ఆ కాలాన్ని నిలవేసి
కవితలెన్నోరాసి.
చుక్కలొన్నో తెచ్చి
నీ పక్కన పడేసి
రాత్రులెన్నో రాసిచ్చే
నాలాటి వస్తాదు మొగుడొస్తాడని
ముస్తాబైన బుల్లెమ్మా
నీ దస్తావేజులు పట్రా!
ఓ సంతకం సేసేత్తాను.

*07-08-2012

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు