|| ప్రకృతి కాంతకు ||

ప్రకృతి కాంత కై పరితపిస్తూ
నేను తనని ప్రేమిస్తాను
తనూ అంతే
నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని నాతో ఎప్పుడూ చెప్పదు.
నాలాగే నన్ను ప్రేమిస్తుంది ..
నేనూ అంతే ...

నన్ను ఉదయించడం నుండి
నేను అస్తమించేవరకూ అన్ని పనులూ
ఆమె అందంగా చేస్తుంది

ఉదయంపూట చల్లగా మంచుచూపులు చూస్తుంది
చూసి చూసి మద్య్హానానికి వేడెక్కిస్తుంది
సాయంత్రానికి స్లబరుస్తానని చెప్పి
రాత్రిలోనికి రమ్మని పిలుస్తుంది

తనెంత పనిగత్తో
అంత ప్రేమగత్తే కూడా

తనని పదే పదే ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పలేక
ప్రాణమున్న పదాలేవో
పనిగట్టుకుని తెచ్చి
కవితని కనే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను
ప్రకృతి కాంతకై పరితపిస్తూ నేను

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో