// కొత్తలో సంగతి //

కాస్త ఎనకోముందో
ఆమె లేస్తుంది
అతనుకూడా

ఒక రకమైన పాచి చూపు చూస్తాడు
ఛీ.....పో అన్నట్టు
సిగ్గు పడుతుంది

అర్జెంటుగా ఆపీసుకెల్లాలంటాడు
అలాగే రెడీ చేస్తానంటుంది

ఆమె అతడికి దోసేస్తుంది
అతడు ఆమెను దోచేస్తాడు

నేను వెళ్తున్నానంటాడు
జాగ్రత్త సుమండీ !
"అన్నట్టు వచ్చేటపుడు"
అంటుంది

అది పూర్తి కాకుండానే
మంచినీళ్ళ వంకతో అతను లోపలికొస్తాడు
ఏమీ ఎరగనట్టు
మూత్తుడుచుకుంటూ బయటకొస్తాడు
కావాల్సినన్ని నీళ్ళు తాగేసి

ఈసారి మంచినీళ్ళు లేవని
మొహమ్మీద తలుపేస్తుంది
అతడు, ఆమె కవరేజ్ ఏరియానుండి వెళ్ళిపోతాడు
ఆమె దయచేసి మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తుంది

కొద్దిసేపు బీప్..............బీప్ .................బీప్

"ఆ ఇప్పుడేవస్తున్నా సరేనా"
అంటూ
ఆరవగానే అతను అప్ర"మత్తుడై"పోతాడు

అక్కడాగి
అందుకోసం
మూర మల్లెలు
ముప్పై రూపాయలైనా కొనేస్తాడు

ఆమె కళ్ళలో వత్తులేసుకుని కూచుంటుంది
అతడెల్లి వెలిగిస్తాడు
ఆమె అతడికి వడ్డిస్తుంది
అతడు ఆ"మెను" ఆరగిస్తాడు
ఆమె అందిస్తుంది
అతడు అందుకుంటాడు

విందైపోతుంది
లైటు కూడా బందైపోతుంది
రెండు దిండ్లు
ఒక దుప్పడితో సరిపెట్టుకుంటారు
రాత్రి రంజుకుంటుంది
మెల్ల మెల్లగా చల్లరేసరికి
ఇరివురికీ తెల్లారిపోతుంది
.
.
.
.
ఇంకాస్త సేపుంటే బాగుండుననిపిస్తుంది

Comments

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో