|| కలొచ్చింది ||

మా అమ్మనన్ను తెలుగులో కన్నట్టు
నాకు తెలుగుగ్గుపెట్టినట్టు
తెలుగుపాలు పట్టినట్టు
తెలుగుజోలపాడినట్టు

నేను తెలుగుతొడుక్కుంటున్నట్టు
తెలుగురాసుకుని
వొళ్ళంతాపూసుకు తిరుగుతున్నట్టు
తెలుగు సూసినట్టు
విన్నట్టూ
వాగినట్టు
తెలుగుతిన్నట్టు
తిడుతిన్నట్టూ
తెలుగును కట్టుకున్నట్టు
కాపురం చేస్తున్నట్టూ
నేను తెలుగులు కన్నట్టు
వాటికి తెలుగు నేర్పుతున్నట్టూ
నా తెలుగిలాగే తన సుట్టూ తాను తిరుగుతున్నట్టూ
నాదినం గడుస్తున్నట్టూ
.
.
.
నాకు కలొచ్చింది

*09-08-2012

వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ పోస్ట్‌లు