||సొంతడబ్బా కొంతమానకు||


పొద్దున్నే లెగిసి

ఓ ముద్దు ముడుపిచ్చి.

మద్దేలకు తిరిగొచ్చి

మళ్ళీ మూతి బిగించి

సాయం’కాలానికి’ గేలమేసి

నీ సూపులన్ని పట్టేసి.

ఆ కాలాన్ని నిలవేసి

కవితలెన్నోరాసి.

చుక్కలొన్నో తెచ్చి

నీ పక్కన పడేసి

రాత్రులెన్నో రాసిచ్చే

నాలాటి వస్తాదు మొగుడొస్తాడని

ముస్తాబైన బుల్లెమ్మా

నీ దస్తావేజులు పట్రా!

ఓ సంతకం సేసేత్తాను.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కనీసం

F1.

షేరాటో