|| ‎ మా వాకిట్లో ||


అడ్డంగా నేనున్నాకదా
అలా తిరిగిరా అన్నట్టు
తులస్సెట్టు.


పచ్చడి చేసే
పేరుమోసిన
సందికాయిలి.

దంచి పడేస్తానన్న
మాంచి రోలు.

ఉచితంగా
ఉతికారేసే
బట్టలదండెం.

వగైరా వగైరాలతో పాటు

రంగులద్దుకుని రంగసానిలా కుచ్చున్న
ముంగిట ముగ్గు
సూపుల్తో సుక్కలన్నీ కలిపేస్తారని
వొయ్యారంగా వంకర్లు తిరుగుతూ
ఆశగా ఎదురుసూత్తాది మీకోసం.
*07-08-2012

Comments